Algemene voorwaarden Elcon Parts

Artikel 1 Begrippen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 de overeenkomst: de tussen klant en leverancier tot stand gekomen overeenkomst tot koop en verkoop van producten:
1.2 de klant: de natuurlijke of rechtspersoon, die de opdracht voor levering van het product verstrekt, dan wel daartoe een offerte vraagt:
1.3 de leverancier: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie de levering van het product is opgedragen of aan wie daartoe een offerte wordt gevraagd, hier ELCON PARTS

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Nederlands recht is van toepassing
2.2 De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, alle door ons gesloten overeenkomsten en verrichte diensten en alle overige door ons verrichte handelingen.
2.3 Als enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. De vernietigde of nietige wordt dan vervangen door een bepaling die de strekking van de ongeldige bepaling zoveel mogelijk benadert, zulks ter beoordeling van ELCON PARTS

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst
3.1 Al onze aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.
3.2 Een overeenkomst komt tot stand na een schriftelijke bevestiging onzerzijds, danwel nadat met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang is gemaakt.

Artikel 4 Prijs en betaling
4.1 Tenzij anders vermeld, zijn de door ELCON PARTS gehanteerde prijzen uitgedrukt in euro, inclusief BTW.
4.2 Onjuiste prijsvermeldingen en andere vergissingen zoals, calculatie en schrijffouten in prijzen op  ELCON PARTS , in reclame-uitingen, op prijskaarten in de winkel, in aanbiedingen, offertes, publicaties, orderbevestigingen, facturen, of andere bescheiden afkomstig van ELCON PARTS, binden ELCON PARTS niet.
4.3 Betaling van het verkoopbedrag minus een eventueel voldaan aanbetalingsbedrag dient te geschieden bij levering  of direct bij aankoop in de winkel zonder dat enig beroep kan worden gedaan op opschorting, compensatie, aftrek, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4.4 Betaling via overschrijving op bank-/girorekening dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij anders overeengekomen.
4.5 Indien de wederpartij in verzuim is zijn betalingsverplichting na te komen, dan wordt hij jegens ELCON PARTS de wettelijke rente verschuldigd over het nog openstaande factuurbedrag, waarbij een gedeelte van een maand wordt berekend voor een volle maand, en wel vanaf 30 dagen na factuurdatum.

Artikel 5 Ruilen van artikelen
5.1 In alle gevallen dient bij ruiling het originele aankoopbewijs overlegd te worden.
5.2 Ruilen dient binnen 30 dagen na aankoop plaats te vinden.
5.3 Uitgesloten van ruiling zijn: speciaal bestelde of vervaardigde artikelen.
5.4 Artikelen kunnen alleen geruild worden mits ze in originele verpakking en onbeschadigde staat verkeren.

Artikel 6 Leveringsvoorwaarden

6.1 De plaats en de wijze van aflevering worden in de overeenkomst bepaald. 6.2 De eigendom der geleverde zaken gaat pas aan klant over nadat de koopprijs, eventueel verhoogd met rente en kosten is voldaan. 6.3 De klant dient de bij (af)levering aanwezige tekorten en/of beschadigingen uiterlijk binnen 8 dagen na de levering te melden. 6.4 Tenzij telefonisch, schriftelijk of per e-mail een andere leveringstermijn is overeengekomen, geldt een termijn van maximaal 8 weken. 6.5 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geldt de contractuele afleveringsdatum als streefdatum en niet als fatale datum. 6.6. Wanneer het plaatsen van de geleverde zaken niet mogelijk is, is dit het risico van de klant. 6.7 Het risico van de door ons geleverde zaken zijn voor de klant vanaf het moment van aflevering.

Artikel 7 Reclamaties, klachten en garantie
7.1 Indien zaken met uiterlijk zichtbare schade, bijvoorbeeld lakschade, door ELCON PARTS worden afgeleverd dan wel het werk met zichtbare gebreken wordt opgeleverd dient de klant direct daarna of binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken/werkzaamheden bij ELCON PARTS te melden.
7.2 Indien de klant zelf door ELCON PARTS. geleverde zaken monteert, dient de klant zich vóór montage van de goede staat daarvan te overtuigen. Nà montage door de klant, vervalt elke aanspraak op zichtbare afwijkingen.
7.3 Indien de schade/het gebrek niet uiterlijk waarneembaar is dient de klant binnen 14 dagen na ontvangst van de zaken dit persoonlijk aan ELCON PARTS te melden.
7.4 Geringe in de handel toelaatbaar geacht of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleuren, finish, maat, afwerking e.d. kunnen geen grond voor reclames opleveren, noch kleurafwijkingen van geleverde zaken gekocht op staal of monster.
7.5 Ieder recht van reclamatie vervalt indien bovengenoemde termijnen niet in acht wordt genomen alsmede indien derden werkzaamheden aan zaken en/of materialen door ELCON PARTS hebben verricht.
7.6 Indien door de fabrikant van de geleverde zaken een verdergaande garantie wordt gegeven aan ELCON PARTS, zal deze garantie ook gelden voor de klant, indien de leverancier beslist dat de reclamatie terecht is.
7.7 Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken of uitgevoerd werk. Onoordeelkundig handelen van of onvoldoende zorg voor de geleverde zaken sluit elke reclamatie uit en doet garanties en andere waarboren vervallen.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
8.1 ELCON PARTS is nimmer aansprakelijk voor direct of indirect geleden schade, bedrijfs- en/of stagnatieschade, daaronder begrepen vertraging in de levering van zaken en/of oplevering van het werk, ontstaan door gebreken aan de geleverde goederen en/of door ELCON PARTS verrichte werkzaamheden, behoudens opzet en/of grote schuld zijdens ELCON PARTS
8.2 ELCON PARTS. zal nimmer gehouden zijn tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook en door welke oorzaak dan ook, hoger dan het totaalbedrag van de transactie tussen ELCON PARTS . en de klant.
8.3 Indien en voorzover ELCON PARTS. zich niet op enige exoneratie zal kunnen beroepen is zij enkel gehouden tot vergoeding van schade tot het bedrag waarvoor haar aansprakelijkheidsverzekering dekking biedt.
8.4 De klant vrijwaart ELCON PARTS uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden, waaronder begrepen het personeel van de klant, tot vergoeding van alle schade in welke vorm dan ook door deze derden geleden.
8.5 Reclames geven de klant nimmer het recht nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, compensatie of schuldvergelijking toe te passen.

Artikel 9 Overmacht
9.1 Indien voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat (verdere) uitvoering der overeenkomst voor ELCON PARTS. niet mogelijk is als gevolg van overmacht, heeft ELCON PARTS. het recht, zonder alsdan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden.
9.2 Als overmacht zal gelden elke omstandigheid buiten toedoen van ELCON PARTS ., waardoor de normale uitvoering der overeenkomst wordt verhinderd waarbij met name wordt gedacht aan weersomstandigheden, maar het omvat in ieder geval ook stakingen, oorlogen, molest- brand- en waterschade, defecten aan machinerieën, belemmering of vertraging in/van het transport van materialen of te leveren zaken, maatregelen van de overheid alsmede de gevolgen hiervan. Tevens wordt als overmacht beschouwd het niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen door de leveranciers van ELCON PARTS. en in het algemeen alle andere gebeurtenissen die zich aan de controle van ELCON PARTS onttrekken, waaronder ziekte bij het personeel van ELCON PARTS., haar leverancier(s) en/of door haar in te schakelen derden.

Artikel 10 Ontbinding
10.1 Indien de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, alsmede in geval van faillissement of surcéance van betaling van de klant of haar bedrijf, wordt hij/zij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft ELCON PARTS het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, te harer keuze, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, doch onverminderd de haar toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering, welke ELCON PARTS ten laste van de klant heeft of krijgt dadelijk en ineens opzegbaar.

Artikel 11 Geschillen
11.1 Als een Klant een klacht of geschil heeft met ELCON PARTS, dient zij zich in eerste instantie schriftelijk te richten tot ELCON PARTS.  ELCON PARTS  zal hierop binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht schriftelijk inhoudelijk reageren, tenzij dat redelijkerwijs niet mogelijk is. In dat geval zal ELCON PARTS de Klant binnen die termijn schriftelijk laten weten wanneer ELCON PARTS inhoudelijk reageert.

Artikel 12 Slotbepaling
12.1 Wijzingen in de algemene voorwaarden zijn direct van toepassing. ELCON PARTS  zal zijn klanten dit per e-mail doorgeven door middel van een nieuwsbrief.

Contactgegevens:

Elcon Parts V.O.F.
Kalkestraat 34
6669 CP Dodewaard
Tel 0031(0)6-51534812